logo

C’est bon Saison! / Hotel New Otani Takaoka

2016

Client : Hotel New Otani Takaoka

Creative Director : Mitsui Yoichiro
Art Director : Takashima Ayumi

Photographer : 55108

C'est bon Saison!

C'est bon Saison!